סקירה רבעונית להתפתחויות בשוק ההון

ספטמבר 10, 2009

סקירה רבעונית להתפתחויות בשוק ההון
עדכון תחזיות הצמיחה העולמית כלפי מטה, מהוות עדות לעומקו של המשבר הכלכלי הכלל עולמי.
ישראל לא נותרת חסינה, על כן הכלכלה תהיה מושפעת במידה רבה מהתפתחות המשבר הגלובלי
בשנתיים הקרובות.
מדיניות מוניטארית של בנק ישראל
ריבית בנק ישראל נותרה, כצפוי, ללא שינוי ברמתה הנמוכה ביותר מאז קום המדינה של 0.5% , זה
החודש השלישי ברציפות.
עפ"י סקר שערך משרד האוצר, נראה כי השפעת המשבר הכלכלי על שוק העבודה התחזקה השנה.
מספר העובדים שנפלטו היה גבוה והאבטלה זינקה ל 7.8%- באפריל. מגמת העלייה בשיעורי
האבטלה צפויה להימשך וייתכן כי תגיע לרמה של כ 9%- בסוף השנה. העלייה בשיעור האבטלה
ושחיקת השכר צפויות לפגוע בצריכה הפרטית ולעכב את ההתאוששות הכלכלית.
עוד עולה מהסקר, כי כלכלת ישראל התכווצה ברבעון הראשון של 2009 ובהתבסס על המדד
המשולב לבחינת המצב במשק, נרשמת ירידה גם ברבעון השני. ההאטה הכלכלית הקיפה את כל
ענפי המשק ונרשמו ירידות בייצור התעשייתי ובענפי המסחר והשירותים.
הנסיגה בצמיחה גרמה לירידה חדה בהכנסות ממסים והועלו המסים על דלק וסיגריות. על כן,
בנוסף להורדת הריבית, בנק ישראל החל לרכוש אג"ח בבורסה להורדת התשואות, במקביל
לרכישות המט"ח לפיחות השקל. בית השקעות.
מדד המחירים לצרכן לחודש מאי 2009 עלה בשיעור של 0.4% . ב- 12 החודשים האחרונים, עלה מדד
המחירים לצרכן ב 2.8%- . מראשית השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב 1.2%- . אנו צופים כי מדד
המחירים ימשיך לעלות בשיעור של 2.7% ב – 12 החודשים הקרובים.
העלאות מסים עקיפות צפויות להשפיע על האינפלציה בחודשים הקרובים. יחד עם זאת, במשרד
האוצר מעריכים כי סביבת האינפלציה עדיין נמוכה, ובהתאם לכך אינם צופים שינוי מהותי
בריבית בנק ישראל עד סוף השנה.
ננתוונניים כלכליייים 30 לייוונניי 2009 תחזזיית 12 חוודשיים
3.5% רייביית בננק יישראל 0.5%
שקל-דוולר 3.935
+2.70% מדד המחייריים לצרכןן 0.5%
שווקים פיננסיים
הבורסה בתל אביב מתאפיינת במגמת עליה מתחילת השנה. לאחר עליות שערים חדות שנרשמו
בבורסה מתחילת הרבעון הראשון של השנה, ברבעון השני נרשמו אף עליות חדות יותר. את העליות
החדות ביותר רשם מדד היתר 20 , עם עליה של 113% מתחילת השנה ועליה של 46.6% ברבעון השני.
התחיל את השנה בירידה, אך חידש את המגמה החיובית וסיים את הרבעון השני S&P500 – מדד ה
. בעלייה חדה של 15.22%
מדד תל בונד 60 , המכיל את 60 אגרות החוב הקונצרניות בעלות הדירוג והסחירות הגבוהה יותר,
. רשם עליה של 21.56% מתחילת השנה וסיים את הרבעון השני בעלייה של 9.13%
שוק האג"ח הממשלתי השקלי ירד ברבעון השני של השנה, לאחר עליות ברבעון הקודם. מנגד שוק
האג"ח הממשלתיות הצמודות המשיך במסע העליות מהרבעון הקודם עם עלייה של 3.5% ברבעון
השני.
מדדיים: תשוואת רבעווןן 1 תשוואת רבעווןן 2
תשוואה מתחיילת
השננה
תשוואה גלוומה
ננווכחיית
31.69% 18.40% 11.22% ת"א 25
42.04% 20.28% 18.09% ת"א 100
87.66% 29.24% 45.19% ת"א 75
113.09% 46.65% 45.30% יתר 20
1.77% 15.22% -11.67% S&P500
ממשלתיי צמווד
((טווווח בייננוונניי))
0.25% 9.17% 3.55% 5.42%
ממשלתיי שקליי
(טווווח ביינוניי)
3% 1.23% -1.46% 2.73%
5.35% 21.55% 9.31% 11.20% תל בוננד 60
\
שוק המטבעות:
בנק ישראל מסר כי יתרות המט"ח של הבנק זינקו בחודש מאי ב – 2.5 מיליארד דולר, לשיא של
47.6 מיליארד דולר. מאז מרץ 2008 , רכש בנק ישראל מט"ח בסכום של כ – 22 מיליארד דולר
וימשיך לרכוש דולרים בשוק המט"ח בקצב של 100 מיליון דולר ליום.
נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר הכחיש את השמועות על הפסקת רכישות המט"ח, והבטיח כי
הרכישות יימשכו כדי למנוע נפילה חדה בשער הדולר, לאור העובדה שהמשק הישראלי נמצא באמצע
המיתון.
שערו היציג של הדולר נמצא במגמת עליה מתחילת השנה של 3.07% והגיע ל 3.92 ₪ בסוף המחצית
של השנה.
מט"ח שער חליפין תשואה מתחילת השנה
3.08% שקל-דולר 3.92
4.48% אירו-שקל 5.53
סיכום והמלצות
אנו סבורים כי ההאטה בקצה ההידרדרות הכלל עולמית תספק רוח גבית למגמה החיובית בשווקים
הפיננסיים בטווח הבינוני והארוך.
1. גזרת האינפלציה:
אנו סבורים כי החששות האינפלציוניים מוגזמים בעולם כלכלי ומתון ומכאן שמגמת הבריחה
לאפיקים הממשלתיים הצמודים, בעיקר קצרי הטווח – מוגזמת.
אנו סבורים, כי יש להשקיע באג"ח חברות שקלי וצמוד לטווח בינוני, אשר מהווה אלטרנטיבה
ראויה לאג"ח הממשלתי.
2. למשקיע לטווח זמן הארוך משנה ובעל תפיסת סיכוי- סיכון מאוזנת
התשואות באפיקים הסולידיים נותרות ברמה נמוכה, על כן האפיק המנייתי בעל אטרקטיביות
גבוהה ביחס לאפיקים אלו.
אגרות החוב של חברות עם דירוג בינוני עד גבוה, ממשיכות להוות חלופה אטרקטיבית למשקיע
אשר מעוניין להגדיל את מידת הסיכון בתיק ההשקעות שלו ובהתאם לזכות בתשואה עודפת על
אגרות החוב הממשלתיות.
בחודשים הבאים, אנו מעריכים כי אגרות החוב הלא צמודות יהוו חלופה אטרקטיבית יותר על
פני אגרות חוב צמודות בהתחשב בנתונים המוצגים בסקירתנו.
3. למשקיע לטווח קצר יותר/שונא סיכון
הסיכון הגלום בשוק המניות אינו נמוך, על כן אנו ממליצים על גישה זהירה ודפנסיבית.
אנו מעריכים כי המגמה השלילית המאפיינת את שוק האג"ח הארוכות בחודשים האחרונים
תימשך, על כן המלצתנו היא לשמור על מח"מ קצר ורמת נזילות גבוהה.

מודעות פרסומת

סקירת שוק ההון

ספטמבר 10, 2009

. הרבעון הראשון בשנת 2009 סימן הפשרה של החורף הכלכלי העז אותו חווינו בשנת 2008
לראשונה, לאחר מספר רבעונים, הניבו מרבית אפיקי ההשקעה תשואות חיוביות משמעותיות
ותיקנו חלק ניכר מהירידות של השנה הקודמת.
מט"ח:
מדדים:
I תשואת רבעון
:2009
תשואה מתחילת
השנה
תשואה גלומה
נוכחית
12% 12% ת"א 25
19% 19% ת"א 100
54% 54% ת"א 75
55% 55% יתר 120
-12% -12% S&P 500
1.4% 5.5% ממשלתי צמוד (טווח בינוני) 5.5%
3.9% 2.7% ממשלתי שקלי (טווח בינוני) 2.7%
5.7% 11.5% 11.5% תל בונד 60
שער חליפין
תשואה מתחילת
השנה
10.2% שקל – דולר 4.18
5.25% יורו – שקל 5.61
מנתונים שפורסמו על ידי משרד האוצר עולים המאפיינים העיקריים הבאים:
• עלייה חדה באבטלה
• קיטון ביצוא
• קיטון חד בהכנסות המדינה ממיסים
בנק ישראל פרסם תחזית עגומה לשנת 2009 בדבר צמיחה שלילית של 1.5% בתוצר
הלאומי הגולמי.מסחר עצמאי.
ברבעון זה נקטו האוצר ובנק ישראל מספר פעולות על מנת לעודד את הצמיחה
הכלכלית:
• רכישת דולרים שתרמה לפיחות השקל ולהגדלת רווחיות היצוא.
. • הפחתת הריבית לטווח קצר במשק לרמת שפל של 0.5%
• רכישת אגרות חוב לטווח ארוך לצורך הורדת הריבית לטווח ארוך.
בשוק המט"ח פוחת השקל מול מרבית המטבעות המובילים, הדולר היורו והיין. מגמה
זו עולה בקנה אחד עם שאיפתו של בנק ישראל לפיחות השקל לצורך שיפור רווחיות
הייצוא.
מדד אגרות החוב של החברות הגדולות במשק (תל בונד 60 ) עלה ברבעון הראשון
. ב – 11.8%
.12% – מדדי המניות בת"א המובילים עלו בשיעור חד של 19%
עליות השערים נבעו משתי סיבות עיקריות:
א. נפילות השערים באפיקים השונים בשנת 2008 היו חדות מידי ביחס
לתוצאות החברות בפועל.
ב. המדיניות הכלכלית האקטיבית הננקטת ע"י הבנקים המרכזיים בעולם ככלל
ומדיניות בנק ישראל בפרט.
סיכום והמלצות:
אנו סבורים כי אכן יש סיכוי רב להתאוששות הכלכלה העולמית ככלל והמשק הישראלי בפרט כבר
בתום שנה זאת.
להערכתנו הפעולות הרצויות הנובעות מתחזית זאת הינן:
א. הגדלת המרכיב צמוד המדד על חשבון האפיקים השקליים –
האפיקים השקליים הקצרים מניבים כיום תשואות אפסיות שאין בהן לתת הגנה מפני
האינפלציה.
ב. למשקיע לטווח זמן הארוך משנה ובעל תפיסת סיכוי-סיכון מאוזנת-
לדעתנו קיימת עדיפות להשקעה באגרות חוב של חברות מובילות המשיאות תשואה
עודפת לפידיון של 3%-4% לשנה על פני אג"ח ממשלתי. כמו כן נכון לשקול השקעה
במניות של חברות רווחיות וגדולות במשק הישראלי. חברות אלה, על פי מחירן הנוכחי,
מגלמות חלק ניכר מהחששות למיתון והפוטנציאל לעליית ערכן הריאלי הוא רב.
ג. למשקיע לטווח קצר יותר/שונא סיכון –
לדעתנו קיימת עדיפות להיצמדות לאגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד המחירים
לצרכן אשר מועד פדיונן קצר .

נתונים כלכליים 31.03.2009 תחזית 12 חודשים
2.5% ריבית בנק ישראל 0.5%
4.20 שקל – דולר 4.18
2% – 3% – מדד המחירים לצרכן 0.1%